ข้อมูลผู้บริหาร

ดร. สุวิทย์ มุกดาภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
tel. 08-1035-1166
e-mail : suvid@lpn1.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

นายสมภพ ทิพย์เวียง
รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 08-1980-4788
e-mail : sompob@lpn1.go.th
นายพันท์ คำพรรษา
รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 09-5443-8749
e-mail : phan@lpn1.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางจอมขวัญ วิอุ่น
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
tel. 08-6917-1592
e-mail : jomkhuan@lpn1.go.th
นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิวงศ์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
tel. 09-6546-2981
e-mail : sureerat@lpn1.go.th
นางสาวอำไพ บุญสูง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
tel. 08-7183-8798
e-mail :ampai@lpn1.go.th
นางภัสพร จันทร์ผง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
tel. 08-9954-7909
e-mail : pasaporn@lpn1.go.th
นายณรงค์ ก๋องแก้ว
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
tel. 08-1289-1241
e-mail : narong@lpn1.go.th
นายกนกศักดิ์ กระแสร์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
tel. 09-6546-2981
e-mail : kanoksak@lpn1.go.th
นายเดชอนันต์ คุนุ
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
tel. 08-5172-2424
e-mail :detanan@lpn1.go.th
นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
tel. 09-6546-2981
e-mail :
นางภัทษร คำแหง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel. 06-2653-9495
e-mail :
นางปุณยวีร์ รื่นเริง
รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
tel. 08-8415-3539
e-mail :