ข้อมูลผู้บริหาร

ดร. สุวิทย์ มุกดาภิรมย์
(Dr. suvid mukdapirom)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
tel. 08-1035-1166
e-mail : suvid@lpn1.go.th

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

นายสมภพ ทิพย์เวียง
(Mr. sompob tipwiang)
รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 08-1980-4788
e-mail : sompob@lpn1.go.th
ดร. บัณฑิต ชุนสิทธิ์
(Dr. bandit chunsit)
รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 08-1473-1853
e-mail : bandit@lpn1.go.th
นายพันท์ คำพรรษา
(Mr. phan kampansa)
รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 09-5443-8749
e-mail : phan@lpn1.go.th
นายชาติชาย กันกา
(Mr. chatchai kanka)
รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1
tel. 08-6923-0504
e-mail : chatchai@lpn1.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวพจนารถ มั่นคง
Miss pojjanaj mankong)
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
tel. 053003614
e-mail : pojjana@lpn1.go.th
นางจอมขวัญ วิอุ่น
(Ms. jomkhuan viun)
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
tel. 08-6917-1592
e-mail : jomkhuan@lpn1.go.th
นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิวงศ์
(Miss. sureerat sittiwong)
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
tel. 09-6546-2981
e-mail : sureerat@lpn1.go.th
นางนิลวรรณ ศรีเรือน
(Ms. nilwan sriruen)
ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
tel. 08-41950-1577
e-mail : nilwan@lpn1.go.th
นางสาวอำไพ บุญสูง
(Miss. ampai bunsoong)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
tel. 08-7183-8798
e-mail :ampai@lpn1.go.th
นางภัสพร จันทร์ผง
(Ms. pasaporn janpong)
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
tel. 08-9954-7909
e-mail : pasaporn@lpn1.go.th
นายณรงค์ ก๋องแก้ว
(Mr. narong kongkaew)
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
tel. 08-1289-1241
e-mail : narong@lpn1.go.th
นายกนกศักดิ์ กระแสร์
(Mr. kanoksak krasair)
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
tel. 09-6546-2981
e-mail : kanoksak@lpn1.go.th
นายเดชอนันต์ คุนุ
(Mr. detanan kunu)
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
tel. 08-5172-2424
e-mail :detanan@lpn1.go.th
นางสาวพจนารถ มั่นคง
Miss pojjanaj mankong)
ผอ.กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
tel. 053003614
e-mail : pojjana@lpn1.go.th