กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางภัสพร จันทร์ผง ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางธัญภัทธ์ ขากาดุก นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
นางมลพิลาส ศรีประสาท นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
นางมลพิลาส ศรีประสาท นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสุกัญญา วีระพันธุ์พิสิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
นางอำพัน คาดคำฟู นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
นางน้ำทิพย์ ไชยองค์การ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
นางทิพยวรรณ เจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
นางน้ำค้าง ทะนันชัย นักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายชัยกฤติ อินต๊ะซาว เจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร