มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางสุภัตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นางสาวศรวณีย์ ชมชื่น นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นายนิมิตร โอ๊ดฟู นักจัดการงานทั่วไป

คลิก

นางสุดารัตน์ กุลวรา นักประชาสัมพันธ์

คลิก

นายพิทักษ์พงศ์ พรหมณะ นักประชาสัมพันธ์

คลิก

นางสาวเจนจิรา ปัญญาเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการ

คลิก