กลุ่มอำนวยการ

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสุภัตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวศรวณีย์ ชมชื่น นักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
นายนิมิตร โอ๊ดฟู นักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสุดารัตน์ กุลวรา นักประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวเจนจิรา ปัญญาเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร