Tele Conference ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านระบบ Tele Conference ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 เวลา 9:00.น ถึง 12:00.น ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเกิดความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ในการขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนพิเศษแบบมีเงือนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 ในการนี้ได้แจ้งปฏิทินการดำเนินงานฯ และแบบ นร.01 ฉบับปรับปรุง ด้วย