Vdo Conference

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมด้วยระบบ Video Conference กับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดฯ เพื่อแจ้งแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน