ประชุมควบคุมภายใน

ดร.บัณฑิต  ชุนสิทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยมีนางสุภัทตรา  เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  กล่าวรายงาน  และนายนิมิตร โอ๊ดฟู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุมซอมพอ  โรงเรียนอนุบาลลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2562