การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ให้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งเป้าหมายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ คือการให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูล และรู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยมี นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ มีผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยครูผู้สอนวิทยการคำนวณ ระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 94 คน และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 12 คน รวมผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 106 คน มีวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยการและวิทยากรประจำกลุ่มจากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 คน ได้แก่ นางจิตสุภัค มานะการ ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน, น.ส.สายฝน ต๊ะวันนา ครูโรงเรียนวัดศรีบุญชี-วังไฮ, น.ส.วราภัสร์ จิกยอง ครูโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ และ น.ส.ฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ระยะเวลาการประชุม 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1