การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และการสร้างระบบจัดเก็บ Log File เบื้องต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ “CAT” ได้จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการสร้างระบบจัดเก็บ Log File เบื้องต้น ให้แก่บุคลากรโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการสัมมนา และนายนายวรวัฒน์ บุญนาค นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ “CAT”  เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1