++ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขยายต่อ ๓ ปี กระทรวงสาธารณสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนิน“โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขยายต่อ ๓ ปี กระทรวงสาธารณสุข”โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ DSPM และแบบรายงานผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ที่ https://qrgo.page.Link/VWwn