++ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ