++ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลง “สดุดีจอมราชา” และเพลง “จิตอาสาพระราชทาน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด เปิดเพลง “สดุดีจอมราชา” ซึ่งเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพลง “จิตอาสาพระราชทาน” ในสถานศึกษา โดยให้เลือกเปิดตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียนในสังกัด