ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน (ITA) จากสพป.พะเยา เขต 1

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ที่มาศึกษาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
อ.เมือง จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562