ประชุมบูรณาการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 และการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา และในการนี้ได้บูรณาการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ครั้งที่ 3)  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน