++การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.๒๕๖๑ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งได้แก่ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ คลิกที่นี่

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562

คำขอกู้ยืม (ทป.1 ฉบับ พ.ศ. 2562)

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) และ (สำหรับผู้ค้ำประกัน)

แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือนเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

แบบสอบถามความพอใจของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562