++ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วีดิทัศน์ในห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สื่อวีดิทัศน์ให้สถานศึกษาในสังกัด พร้อมวิธีการชมสื่อวีดิทัศน์ทางห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และแจ้งให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางhttp://gg.gg/survery-media-lpn1 หรือตาม QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้เพื่อจะนำข้อมูลจากแบบสอบถามไปใช้ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น คลิกดูรายละเอียดที่นี่