การประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จัดกิจกรรมประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยบูรณาการการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  โดยมี
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  เป็นผู้กล่าวนำในการประกาศคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสุจริต  โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เข้าร่วมประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และสถานศึกษาสุจริต รวมจำนวน ๑,๑๕๐ คน
การประกาศปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ว่าผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  มีทัศนคติ ค่านิยม มีเจตจำนง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์  สุจริต  และจะดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด อย่างเป็นรูปธรรม   ซึ่งกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสุจริต มีดังนี้
ข้าพเจ้า….(ขานชื่อตนเอง)……. ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในกาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
๑) เราจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒) เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน
๓) เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล