++สนับสนุนการดำเนินงานคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จัดส่งเล่มเอกสารผลงาน คนละ/กลุ่มละ 2 เล่ม และซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลตามเล่มเอกสารผลงานพร้อมภาพประกอบคนละ/กลุ่มละ 1 แผ่น ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ www.m-culture.go.th/evaluate/หัวข้อ “การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”