++ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2562 ไปยังโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดโดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ทั้งนี้ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณาไปยัง ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม อาคารหอฉัน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 พร้อมกรอกข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ลงใน google form ตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏในใบสมัคร