สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ โดยกำหนดให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน แล้วนำความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการของทุกกลุ่มงาน มาร่วมกันวิเคราะห์เป็นความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  แล้วแจ้งให้ทุกกลุ่มงาน และข้าราชการทุกคน ได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง และถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการบริหารจัดกาความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ซับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต