ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ของสำนักงานสถิติจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ของสำนักงานสถิติจังหวัด คลิกที่นี่