สพป.ลำพูน เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ   ในวันที่  31  มีนาคม  –  1 เมษายน 2562  ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบนโยบายทิศทางในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จำนวน 79 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยเป็นการส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต  โดยมีคุณธรรมหลัก  3  คุณธรรม ในการปฏิบัติตน  และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ  มีวินัย รับผิดชอบ สามัคคี  ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก แก่บุคลากรทุกคนในดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)  และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) อย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 10 กลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ กำหนดคุณธรรมของกลุ่มงาน และแนวปฏิบัติเพื่อนำสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ แล้วนำมาหลอมรวมเป็นคุณธรรมหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  โดยบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันกำหนดคุณธรรมหลัก 3 คุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในแต่ละคุณธรรม และจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาคุณธรรมหลัก 3  คุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ให้บรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้
คุณธรรมหลัก 3 คุณธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ได้ร่วมกันกำหนด คือ“มีวินัย รับผิดชอบ สามัคคี”พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ “ตรงต่อเวลา มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทำงานเป็นทีม”