++ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่