++ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกกรณี เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือเป็นการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและส่งเสริมการบริโภคยาสูบ

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกกรณี เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือเป็นการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและส่งเสริมการบริโภคยาสูบ คลิกที่นี่