++ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

++ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

++ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา

++ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การศึกษา2562

++ราคากลาง,แหล่งที่มา 1-5

++ราคากลาง หน้า 6-13

++ราคากลาง หน้า 14-19

++ราคากลาง หน้า 20-27