รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ซึ่งในวันนี้มีประเด็นสำคัญดังนี้ (ประเด็น) ศาสตร์พระราชา(1) อัญเชิญข้อความพระราชทานพรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบัตรอวยพรปีใหม่ (2) ประเทศไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 3 ธันวาคม 2562 (3) เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนการสร้างความต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่างยั่งยืนให้กับประชาคมอาเซียน (ประเด็น) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบเพื่อนครู (1) เลขาธิการ กพฐ.อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยขอส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนครู ผู้บริหารทุกท่าน (2) วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นประธานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยให้หน่วยงานภาครัฐ” (3) วันที่ 3 มกราคม 2562 ลงพื้นที่มอบเครื่องกันหนาวให้นักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว “โครงการรินน้ำใจ ต้านภัยหนาว สพฐ.” (4) วันที่ 4 มกราคม 2562 ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (5) วันที่ 5 มกราคม 2562 เป็นประธานเปิดงาน Edudigital ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (ประเด็น) แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ากรศึกษาออนไลน์ ซึ่งมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมรายการด้วย รับชม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1