การประชุมวางแผนการจัดงานวันครูประจำปี 2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนในการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 มีฝ่ายบริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการวางแผน มอบหมายภารกิจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1