การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอแม่ทา

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ ในเวลา 10.00 น. อำเภอแม่ทา โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแม่ทา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 และ 2 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อพิจารณา กลั่นกรองให้ความเห็นชอบ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ระดับตำบล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ ตำบลทากาศ โรงเรียนบ้านศรีป้าน ตำบลทาขุมเงิน โรงเรียนบ้านเหมืองลึก ตำบลทาทุ่งหลวง โรงเรียนบ้านทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ และโรงเรียนบ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า ในการนี้ ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้ากลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน