การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมเป็นที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมี ด.ต.จรัญ อภิวงศ์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาุญการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมติที่ประชุมได้คัดเลือกโรงเรียนวัดป่าสัก เป็นโรงเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลบ้านธิ