การประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม มีอุดมการณ์ด้วยจิตวิญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง และทีมงานผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1