การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน เพื่อชี้แจง แนวทาง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในการติดตามนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1