การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อม รับฟัง และชี้แจง แนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 โดยมี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดร.เจตนา เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1