การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาธูรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 บรรลุผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1