ประชุมฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 29/2561

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 29/2561 เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน นโยบาย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และกลุ่มงาน พร้อมทั้งการติดตามการจัดมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1