<เนื่องจาก สพฐ.จะดำเนินการทดลองทดสอบครูวิทย์ คณิต ช่วงชั้นที่3(ม.1-ม.3)ในวันที่ 19 ส.ค.60.ดังนั้นจึงให้ครูทุกคนสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อจะได้กำหนดสิทธิ์ห้ผู้เข้าสอบในระบบ Tepeonline ซึ่งอันเดิม สพฐ.ได้ยกเลิกทั้วหมดแล้วโดยให้สมัครให้เสร็จภายในวันทึ่ 4 ส.ค.60 หากสมัครแล้วให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 085-7070711><คำขวัญวันครู ปี 2560 :"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"><คำขวัญวันเด็กปี 2560 :"เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"><ขอให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการลดหย่อนภาษี เข้าไปกรอกข้อมูลการลดหย่อนภาษี(แบบลย.01) ในโปรแกรม ระบบ E-money ที่ www.lamphun1.ksom.net โดนด่วน><สมาชิก กบข. ให้มารับใบยอด กบข. เพื่อประกอบการเสียภาษี ได้ที่ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป><คำขวัญวันเด็กปี 59::เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต><ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ.ห้องประชุม จามจุรี สพป.ลำพูน เขต ๑ (แต่งการชุดพื้นเมือง)>< ผลสัมฤทธิ์ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณภาพมั่นคง ได้มาตรฐาน :: ปฏิญญา สพป.ลพ.1 > < พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย (นักบุญล้านนา ถิ่นครูบาศรีวิชัย) : คำขวัญจังหวัดลำพูน >

Additional information